Декларация-съгласие за защита на личните данни

Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от ЕТ „Христо Цонковски“ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Администраторът на данни е ЕТ „Христо Цонковски“, ЕИК BG030275493. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от ЕТ „Христо Цонковски“, за да предоставим отговор на Вашето запитване. Личните данни, съдържащи си във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашата заявка. Данните относно име, организация, email, се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на ЕТ „Христо Цонковски“ за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с ЕТ „Христо Цонковски“ чрез имейл на или чрез изпращане на писмено заявление до адреса за кореспонденция на ЕТ „Христо Цонковски“ гр. София, ул. Хризантема 20, вх. А, офис 3 , тел.: 02/ 954 3136, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.